Tebliğ


Konu
Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No:2 Detay
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) Detay
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI - Onaylanmış kişi statüsü, eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler, kısmi ve götürü teminat uygulamaları, mavi hat uygulaması, onaylanmış ihracatçı yetkisi, statü belgesinin askıya alınması, elektronik statü belgesi yöneti Detay
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:83) [Otomotiv İhtisas Gümrüğü Uygulamasına ilişkin] Detay
GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Detay
ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI - Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğ S No-1 Detay
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI - Onaylanmış kişi statüsü, başvuruda aranacak belgeler, belge süresi, yenilenmesi değiştirilmesi geri alınması ve iptali (20/8/2011 tarih ve 28031 sayılı RG'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) Seri No:5 i Detay
TECİL VE TAKSİTLENDİRME - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme uygulaması Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - Atık ve metal hurdaların, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri Detay
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:67) Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - Firma Dosya Takip Programı kullanılarak firma dosyalarının elektronik ortama aktarılması - 03/03/2011 tarihli, 27863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 81 Seri Nolu Gümrük İşlemleri Tebliği ile kaldırılmıştır. Detay
Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Detay
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:62) Detay
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ - Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Detay
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ ‎- İthalat kontrollerine ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler (30.01.2010 tarih 27478 sayılı resmi gazetede yayımlanan 12 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) ile yürülükten kaldırılmıştır) Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için götürü teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile yerine getirilmesi Detay
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI - Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Detay
GENEL TEBLİĞ KAYDI - Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)(Seri No: 8) Detay
ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI - Geçici ithal edilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler Detay
TARİFE-AÇIKLAMA NOTLARI - Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulması Detay
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:38) Detay
GÜMRÜK İŞLERİ ‎- Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı yetkili gümrük idareleri (31/01/2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 88) ile yürürlükten ka Detay
GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ - Genel antrepolar ve akaryakıt antrepolarının etkin şekilde denetlenmesinin sağlanması (5/12/2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ - Gümrük antrepolarının açma ve işletme izin belgeleri, harçların tahsili, antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarının belirlenmesi (5/12/2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığında basitleştirilmiş usul kapsamında gümrük işlemleri Detay
TIR UYGULAMA - Karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı taşıtların, Türkiye hudutları içerisinde seyir, konaklama, denetleme ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları esaslar Detay
GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI - Gümrük kapılarındaki mağazalarda eşya satışına ilişkin usul ve esaslar Detay
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ - Kullanılmış makine ithalatı Detay
GÜMRÜK İŞLERİ - Otomotiv İhtisas Gümrüğü Detay
YOLCU İŞLEMLERİ ‎- Yolcu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar (6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
MUAFİYETLER - Doğal afetlerde uygulanması gereken gümrük işlemleri (6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
BEDELSİZ İTHALAT - Bazı şahsi mahiyette eşyanın bedelsiz ithali (6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMECİLİĞİ - Geçici Depolama Yeri açma ve işletme izinlerinin verilmesi Detay
MUAFİYETLER - Kullanılmış ev eşyası ithali (6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
MUAFİYETLER - Malül ve sakatların kullanımına mahsus eşyanın İthali Kullanılmış ev eşyası ithali (6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) ile yürürlükten kaldırılmıştır) Detay
MUAFİYETLER - Kamu kur. ve kuruluşları ile kamu yar. çalışan der. ve BK'ca vergi muaf. tanınan vakıf tar. ticari gaye güdülmemek ve kur. amaçları doğrul. kullan. üzere ithal ed. eşya(6/7/2011 tarih ve 27986 sayılı RG’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten k Detay
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME - Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma girmesine ilişkin işlemler Detay
Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geri Gelen Eşya) (Seri No: 1) Detay
Copyrights © 2021